Hírek

LEADER - Építési tevékenységhez kapcsolódó kötelező Irányító Hatósági elvárás!

Tisztelt Pályázók!

Felhívjuk szíves figyelmüket az alábbi kötelező, az Irányító Hatóság által előírt (a projekt műszaki, szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos) elvárásokra:

"3.4. A projekt műszaki, szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások
 3.4.1. Műszaki, szakmai tartalommal kapcsolatos elvárások
 3.4.1.1. Műszaki és szakmai elvárások

 

A projekt műszaki, szakmai tartalmának meghatározásához az alábbi elvárások figyelembe vétele szükséges:

 

I. Általános elvárások:
1. A támogatott fejlesztéseket a támogatást igénylő köteles a megvalósítás helyén üzemeltetni.
2. A projektnek megfelelően kidolgozottnak kell lennie, a támogatási kérelem pontjait ki kell tölteni.
3. A támogatást igénylőnek a támogatási kérelem benyújtására szolgáló elektronikus felületen egyszerűsített üzleti tervet kell benyújtania.
4. A támogatást igénylő a jelen támogatási időszak alatt egy alkalommal részesülhet támogatásban jelen felhívás alapján.
5. A projektnek meg kell felelnie a felhívás mellékleteiben, illetve az ÁÚF című dokumentumban foglalt egyéb feltételeknek.
6. A művelet megvalósítását szolgáló fejlesztés megtörténtét hitelesen igazoló eredeti dokumentumoknak az ügyfél nyilvántartásában fizikailag elkülönítetten, ellenőrzésre alkalmas, rendezett formában rendelkezésre kell állniuk és köteles azokat a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően megőrizni.
7. A támogatást igénylő köteles eleget tenni a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 05.) Kormányrendeletben (a továbbiakban: 272/2014 Korm. rendelet) foglaltaknak.

 

II. Hatósági engedélyeztetéssel, dokumentumokkal kapcsolatos elvárások:
1. Engedély,- vagy bejelentés köteles építési tevékenység esetében a támogatási kérelemhez elegendő az engedélyezési eljárás megindítását igazoló dokumentumot, valamint az engedélyezési eljárás kapcsán a hatósághoz benyújtott építészeti-műszaki tervdokumentációt csatolni. Nem engedélyköteles építési tevékenység esetén csatolni szükséges a hatósági szolgáltatás iránti kérelem keretében megkért, az illetékes építésügyi hatóság által kiadott nyilatkozatot arról, hogy az építés nem engedélyköteles, valamint a hatósági szolgáltatás iránti kérelem mellékleteként benyújtott építészeti muszaki tervdokumentációt.
2. Legkésőbb az első, építéssel kapcsolatos kifizetési kérelemhez mellékelni kell a jogerős építési engedélyt a hozzá kapcsolódó engedélyezési záradékkal ellátott építészeti-műszaki tervdokumentációval együtt.
3. Építési tevékenység esetében a támogatási kérelemhez csatolni kell a tervezett fejlesztés megvalósulási helyének feltüntetésével kiegészített, a fejlesztés településen belüli elhelyezkedését bemutató, az illetékes földhivatal által kiállított 30 napnál nem régebbi ingatlan-nyilvántartási térképmásolatot.
4. Engedélyköteles építési tevékenység esetén a záró kifizetési igényléshez mellékelni kell a jogerős használatbavételi engedélyt, vagy hatósági igazolást arról, hogy a hatóság a használatbavételt tudomásul vette. Ennek hiányában a használatbavételi engedély-kérelem vagy a használatbavétel tudomásulvétele iránti kérelembenyújtására vonatkozó igazolás csatolása szükséges. A záró kifizetési igénylés alapján a támogatás folyósítása maximum 6 hónapig felfüggesztésre kerül, mely időpontig a kedvezményezett köteles benyújtani a jogerős engedélyt. Nem engedélyköteles építési tevékenység esetén a záró kifizetési igényléshez mellékelni kell a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvet, hibalista esetén a műszaki ellenőr teljesítésigazolásával a teljes körű javításról.
5. Építéssel járó projekt esetén az adott szakterületre jogosultsággal rendelkező műszaki ellenőr alkalmazása, építési és felmérési napló vezetése kötelező. Ha a projekt nem építési engedélyköteles, akkor az építési és felmérési napló elektronikusan vagy papír alapon is vezethető (utóbbi esetben az utolsó vonatkozó ágazati szabályozás szerint).
6. Amennyiben a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet alapján környezeti hatástanulmányt szükséges készíteni, úgy azt legkésőbb az első kifizetési kérelemhez csatolni kell.
7. Hálózatra termelő napelemes projekt esetén a szolgáltató felé benyújtott igénybejelentőt a támogatási kérelem mellékleteként be kell nyújtani. Az első elszámolással érintett kifizetési kérelem feltétele a hálózati engedélyes által jóváhagyott csatlakozási dokumentáció, a záró kifizetés feltétele a hálózati engedélyessel kötött hálózathasználati szerződés megléte és benyújtása.
8. Amennyiben a projekt világörökségi helyszínen vagy világörökségi várományos helyszínen valósul meg, abban az esetben a támogatást igénylőnek meg kell felelnie a világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvényben foglaltaknak.
9. A tervdokumentáció mellé csatolni szükséges a rehabilitációs szakmérnök nyilatkozatát arról, hogy az akadálymentesítés a projekt-arányos akadálymentesítés elveinek megfelelően kerül végrehajtásra, illetve megfelel a hatályos Országos Településrendezési és Építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendeletben (továbbiakban OTÉK) foglalt követelményeknek, valamint az akadálymentesítés átalakítási tervét is alá kell támasztani szakvéleménnyel.

 

III. A projektek megvalósításával, gépbeszerzéssel kapcsolatos elvárások:
1. A fenntartási kötelezettség időtartama alatt a támogatott beruházást, eszközt, létesítményt a rendeltetésének megfelelően, a vonatkozó engedélyek és előírások betartásával kell használni, üzemeltetni.
2. A fenntartási kötelezettség időtartama alatt a projekt tárgya nem idegeníthető el, nem adható bérbe - ha a felhívás eltérően nem rendelkezik-, jótállás alapján történő csere, amortizáció, lopás, működésképtelenné, használhatatlanná válás esetén a projekt tárgyát saját forrásból pótolni kell.
3. Építési beruházás esetében a támogatási kérelem vonatkozásában a benyújtásra nyitva álló értékelési szakasz első napján hatályos, a Magyar Államkincstár honlapján közzétett Építési Normagyűjtemény (továbbiakban ÉNGY) alkalmazandó. Kifizetési kérelem vonatkozásában is a támogatási kérelem benyújtásra nyitva álló értékelési szakasz első napján hatályos ÉNGY-t kell alkalmazni. Ha ezen ÉNGY nem tartalmazza az adott építési tételt, akkor a következő olyan hatályos ÉNGY-t kell alkalmazni, amelyben az adott építési tétel szerepel.
4. Építési projekt esetén az elszámolni kívánt bizonylattal együtt az ÉNGY szerinti bontású számlarészletezőt is be kell nyújtani a kifizetési kérelemhez.
5. Építés esetében a támogatási kérelem keretében történő költségvetés tervezés és a kifizetési kérelemhez kapcsolódó elszámolás az ÉNGY-ben szereplő tételek azonosítója szerint történik. A támogatási, illetve kifizetési kérelem alapján jóváhagyott elszámolható kiadás nem haladhatja meg az adott létesítmény tekintetében az ÉNGY szerinti referenciaárakkal számított összeget. Amennyiben az elszámolni kívánt építési tételek nem sorolhatóak be az építési normagyűjtemény tételazonosítói szerint, akkor a támogatást igénylő a támogatási kérelem mellékleteként köteles benyújtani három, a felhívás 5.6. Az elszámolhatóság további feltételei - 13. pontja szerinti tartalmi elemekkel rendelkező, egymástól és a kedvezményezettől független forgalmazótól származó, funkcionálisan azonos (összehasonlítható) műszaki paraméterekkel rendelkező gépre vonatkozó árajánlatot. A támogatási kérelemben a költséghatékonyságot, az "értéket a pénzért" elvet és a támogatási kérelem céljait figyelembe vevő legkedvezőbb ajánlattal rendelkező gépet, vagy technológiai berendezést kell feltüntetni, melyet szakmai indokolással kell ellátni. Amennyiben a kötelezően benyújtandó három árajánlat nem szerezhető be, úgy a forgalmazó nyilatkozatának ki kell terjedni arra, hogy az igényelt eszköz, gép egyedi gyártású, és funkcionálisan azonos műszaki paraméterekkel rendelkező berendezés más forgalmazótól nem szerezhető be.
6. Valamennyi beépítésre kerülő építési termék vonatkozásában elvárás a műszaki teljesítmény igazolása az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet szerint.
7. Gépberuházás esetén kizárólag olyan első üzembe helyezésű, a támogatási kérelem benyújtásának évétől számított legfeljebb két éve gyártott gépek, technológiai berendezések beszerzése és beépítése támogatható, amely a támogatható tevékenység megvalósítását szolgálja.
8. Biomassza felhasználásával nem kapcsolt hőenergia-termelést megvalósító technológia alkalmazása esetén a berendezés hatásfokának legalább 70%-osnak kell lennie.
9. A beszerezni kívánt eszközöknek meg kell felelniük a vonatkozó európai irányelveknek, szabványoknak, illetve az azokat átültető magyar jogszabályoknak, szabványoknak, környezetvédelmi előírásoknak.
10. A projektben beszerzett eszközöket az érintett eszközök kereskedelmi forgalmával üzletszerűen foglalkozó, kereskedőnek, vagy gyártónak minősülő szállítótól kell vásárolni, a piacon szokványos jótállási és szavatossági feltételek biztosítása mellett. Felhívjuk a figyelmet, hogy a műszaki, szakmai tartalom csökkenése esetén - a csökkenés mértékétől függetlenül - az elszámolható költség és a támogatás összege arányosan csökkentésre kerül az érintett tulajdonságtól vagy képességtől való elmaradás arányában!"

 

Kérjük fentiek kiemelt figyelemmel történő elolvasását és a bennük foglalt kötelező, Irányító Hatóság által megfogalmazott elvárások, előírások alkalmazását és betartását!